+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN

Uw advocaat bij een verdenking van belastingontduiking

Belastingontduiking is een vorm van belastingfraude waarbij fiscale wetten worden overtreden, door bijvoorbeeld onterecht geen of te weinig belasting te betalen. Belastingontduiking komt in verschillende vormen voor. Op deze pagina zal ten eerste worden uitgelegd wat het ontduiken van belasting precies inhoudt en welke verschijningsvormen het kent. Daarna zal worden uitgelegd via welke wegen belastingontduiking gehandhaafd wordt, of het een misdrijf of overtreding oplevert en zal worden aangegeven welke straffen er uiteindelijk kunnen worden opgelegd. Tenslotte leggen wij u uit hoe u zichzelf kunt voorbereiden wanneer u verdacht wordt van belastingontduiking en leggen wij u uit op welke manier Van Bavel Advocaten u kan ondersteunen.

Wat is belastingontduiking?

Belastingontduiking is strafbaar gesteld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Daarin komen verschillende feiten voor die aangemerkt kunnen worden als belastingontduiking. De gemene deler is dat de belastingwetten worden overtreden, waardoor minder belasting wordt betaald dan eigenlijk zou moeten. Dit maakt dat de overtreder onterecht een financieel voordeel heeft.

Welke vormen van belastingontduiking bestaan er?

Voorbeelden van deze vorm van fraude zijn het met opzet doen van een onjuiste of onvolledige belastingaangifte, het opzettelijk niet (tijdig) doen van belastingaangifte of het verzwijgen van vermogen of inkomsten. U kunt denken aan zwartwerken, het niet melden van vermogen in het buitenland of de ontvangst van een erfenis. Er kunnen ook aftrekposten hoger worden bepaald dan dat ze in werkelijkheid zijn, bijvoorbeeld door meer zorgkosten te vermelden dan er daadwerkelijk zijn betaald. Wanneer u onterecht een subsidie of toeslag aanvraagt, kan ook van belastingfraude worden gesproken. Daarnaast is ook bijvoorbeeld het onjuist voeren van een administratie is verboden. Dit is het geval wanneer de administratie niet op zodanige wijze is gevoerd en bewaard dat de gegevens die voor de heffing van belasting van belang zijn, hieruit duidelijk blijken. Tot slot kennen we nog de vorm BTW-carrouselfraude. Dit is een vorm van belastingontduiking waarbij door een ondernemer BTW wordt doorberekend, terwijl deze niet wordt afgedragen aan de Belastingdienst. Over dit onderwerp kunt u meer vinden op onze pagina BTW-fraude

 

Op welke manier kan belastingontduiking gehandhaafd worden?

Belastingontduiking kan door middel van het belastingrecht als onderdeel van het bestuursrecht worden gehandhaafd en door middel van het strafrecht. Indien er bestraffend wordt opgetreden dient er tussen deze routes gekozen te worden door de handhaver, dubbele vervolging is namelijk verboden. De keuze hangt veelal af van het bestaan van opzet en de hoogte van het benadelingsbedrag. Meestal is bestraffing via de bestuursrechtelijke weg gunstiger voor u. Dit betekent namelijk dat er geen strafvervolging plaatsvindt en ook dat u geen strafblad krijgt.

De bestuurlijke handhaving vindt plaats op grond van artikel 52 en de artikelen 67a tot en met 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Deze artikelen zien op het onjuist voeren van een administratie en het niet, te laat of onjuist doen van aangifte.

De strafrechtelijke handhaving vindt plaats op basis van artikel 69/69a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Deze artikelen zien op het opzettelijk niet, onjuist of onvolledig doen van een belastingaangifte. In sommige gevallen wordt ook gebruikgemaakt van artikel 225 Wetboek van Strafrecht, namelijk valsheid in geschrift, bijvoorbeeld als er valse facturen of andere valse documenten worden gebruikt om de onterechte belastingaangifte of toeslag- of subsidieaanvraag in te dienen of te verklaren. Informatie over dit delict vindt u op onze pagina Valsheid in geschrift. Tot slot zien we ook regelmatig dat het doen van onjuiste aangifte in combinatie met witwassen ex artikel 420bis e.v. van het Wetboek van Strafrecht ten laste wordt gelegd. Meer informatie over de witwasverdenking vindt u op onze pagina Witwassen.

Welke straffen kunnen worden opgelegd voor belastingontduiking?

Welke straffen er opgelegd kunnen worden in verband met belastingontduiking is afhankelijk van de gekozen route.

Ten eerste kan de officier van justitie zelf een straf opleggen. Dit heet een strafbeschikking. In dat geval kan een geldboete of een taakstraf worden opgelegd. Tegen een strafbeschikking kunt u in verzet. Onze advocaten kunnen u daarbij helpen.
De tweede optie is dat het Openbaar Ministerie besluit om u te vervolgen via het strafrecht. Belastingontduiking wordt door het Openbaar Ministerie gezien als een ernstig feit. Afhankelijk van het delict dat ten laste wordt gelegd, en natuurlijk het oordeel van de rechter daarover – kan een hoge gevangenisstraf opgelegd worden (tot wel 6 jaar).
Een rechter legt meestal een lagere straf op dan de maximale straf die opgelegd kan worden. Er bestaan namelijk meer opties voor de rechter om te straffen. Denk daarbij aan een geldboete of een taakstraf. Ook kunnen deze voorwaardelijk worden opgelegd, voor het geheel of ten dele. Dit houdt in dat de voorwaardelijke straf niet ten uitvoer zal worden gelegd mits aan bepaalde voorwaarden voldaan is, een van deze voorwaarden is altijd dat u in de komende (meestal) 2 jaar niet nogmaals in aanraking komt met politie en justitie.

Er kan ook bestuursrechtelijk gehandhaafd worden door de Belastingdienst. Algemeen bekend is dat de rechtspraak het druk heeft en op deze manier kunnen rechters worden ontlast. Wanneer er bestuursrechtelijk gestraft wordt, kunnen er meerdere soorten fiscaal bestuurlijke boetes worden opgelegd. Allereerst kennen we de verzuimboete. Daarnaast kan er in sommige gevallen ook een vergrijpboete worden opgelegd. Als die boete hoger is dan €2.000,- dan moet u eerst door de Belastingdienst gehoord worden. U kunt meer over deze boetes lezen op de pagina ‘boete belastingdienst’ via onze website . Een bestuursrechtelijke afdoening is bijna altijd gunstiger dan een strafrechtelijke afdoening.

 

Wordt belastingontduiking als een misdrijf of een overtreding gezien?

Als er sprake is van opzet, en de rechter kan voor het strafbare feit een gevangenisstraf opleggen, dan is sprake van een misdrijf. Ook voorwaardelijk opzet kan voldoende zijn voor opzet. Voorwaardelijk opzet is het bewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat een belastingaangifte onjuist kan zijn. De kennis van de belastingplichtige speelt hierbij onder andere een rol. Wanneer er geen sprake is van opzet kan sprake zijn van een overtreding.
Wat kunt u zelf doen bij een verdenking van belastingontduiking?
Wij komen in onze praktijk vaak tegen dat verdachten een vervolging of straf het liefst helemaal willen voorkomen. Waarschijnlijk is dit bij u ook het geval. Daarom raden wij u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met een van onze advocaten. Op die manier kan in een vroeg stadium bepaald worden wat de beste strategie is in uw zaak.

Ook handig om te weten is dat u als verdachte altijd recht heeft op de bijstand van een advocaat, ook tijdens het verhoor. Zorg dan ook dat u geen verklaring aflegt bij de FIOD of de politie zonder voorafgaand met een advocaat te hebben gesproken. Alles wat u tijdens een verhoor zegt kan opgeschreven worden in een proces-verbaal. Een proces-verbaal kan later onderdeel uit gaan maken van het (straf)dossier. Ook bij overige gesprekken die u voert met een politieambtenaar of iemand van de FIOD (bijvoorbeeld bij de koffieautomaat) dient u waakzaam te zijn. ‘Off the record’ bestaat namelijk niet. Alles kan neergelegd worden in een proces-verbaal.

Verder is het van belang om met een advocaat te overleggen voordat u besluit om toestemming te verlenen voor het binnentreden van een woning of voor een doorzoeking en voordat u overgaat tot het overleggen van documenten. Op onze website vindt u alvast verschillende handleidingen die u kunt doorlezen. Zo hebben wij een handleiding geschreven over hoe te handelen als bijvoorbeeld de FIOD op de stoep staat voor een inval . Hierin vindt u alvast wat handige tips die u kunt gebruiken. Daarnaast staan op de website instructies voor personeelsleden en interne contactpersonen  voor het geval een inval plaatsvindt. Doe er vooral uw voordeel mee.

 

Wat kan Van Bavel Advocaten voor u betekenen bij een verdenking van belastingontduiking?

Wij leggen u tot slot graag uit wat de meerwaarde van een advocaat is in geval van een verdenking van belastingontduiking. Onze advocaten controleren allereerst of aan alle criteria voor belastingontduiking is voldaan. Daarnaast hebben onze advocaten jarenlange ervaring op het gebied van het geven van bijstand tijdens het verhoor en tijdens een inval. Ook weten zij alles van het voeren van overleg met het openbaar ministerie of andere opsporingsdiensten over de wijze van afdoening van de zaak. Daarnaast hebben zij ruime ervaring in het verlenen bijstand tijdens de terechtzitting, of dat nu in eerste aanleg, hoger beroep of cassatie is. Verder hebben zij veel ervaring in het verlenen van bijstand tijdens het bestuursrechtelijke oftewel fiscale traject. In het geval de Belastingdienst of de FIOD vermoedt dat sprake is van belastingontduiking, kunnen zij u in alle voorkomende fases van het proces bijstaan. Het is belangrijk om er niet alleen voor te staan in het geval u verdacht wordt van belastingontduiking. Er komt namelijk ontzettend veel op u af.
Wanneer er nog geen zitting gepland is maar u bent wel als verdachte aangemerkt, is het van belang om in een vroeg stadium contact met ons op te nemen. Wij hebben jarenlange ervaring met het voeren van overleg met het openbaar ministerie of andere partijen over de wijze van het afdoen van uw zaak. Het is immers bijna altijd in uw belang om een behandeling ter terechtzitting te voorkomen.

Indien u een dagvaarding ontvangt en uw zaak op zitting gepland wordt is het ook van groot belang dat u contact opneemt met een van onze advocaten. Wij zullen dan het dossier voor u opvragen en dat uitgebreid met u bespreken. Ook zullen we met u doornemen wat er tijdens een zitting allemaal gebeurt en wat er van u verwacht wordt. Samen met u bepalen we de strategie die het beste gehanteerd kan worden zodat wij het perfecte pleidooi kunnen voorbereiden.

Ook wanneer u bijvoorbeeld een brief van de Belastingdienst of bank heeft ontvangen is het belangrijk om u te laten adviseren. Het beantwoorden van bepaalde vragen kan risico's met zich meebrengen. Mocht er uiteindelijk bestuursrechtelijk gesanctioneerd worden door middel van een fiscaal bestuurlijke boete, dan hebben wij contacten die wij kunnen inschakelen om u verder te helpen. Onze contacten zijn gespecialiseerd in fiscale procedures en kunnen met ons samenwerken. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om bezwaar te maken en indien nodig beroep in te stellen tegen deze boete.

Zoals u ziet is het in iedere situatie van groot belang om zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat om uw procespositie te bepalen, u te laten adviseren over uw rechten en plichten en samen de risico’s te bepalen die zich kunnen voordoen bij het verrichten van bepaalde handelingen.

 

Wordt u verhoord in een belastingontduiking zaak?

Wanneer u wordt uitgenodigd voor een verhoor, is het van groot belang dat u daaraan voorafgaand met een van onze advocaten spreekt. Zij zullen uitgebreid met u spreken over de situatie waarover u gehoord wordt. U zult uiteraard ook uitleg krijgen over hoe het er tijdens een verhoor aan toe gaat en wat voor soort vragen aan u gesteld zullen gaan worden. Het kan soms fijn zijn een verhoorsituatie met een van onze advocaten alvast te oefenen door middel van een verhoortraining. Die mogelijkheid bestaat uiteraard ook. De advocaten van Van Bavel Advocaten kunnen ook met u meegaan tijdens het verhoor, daar heeft u recht op als u verdachte bent. Ook zullen wij samen met u de strategie bepalen, zo staat u er niet alleen voor.

Op onze pagina ‘Hoe te handelen bij een verhoor in een strafzaak’  kunt u alvast meer lezen over uw rechten en plichten en krijgt u een aantal belangrijke tips voor het beantwoorden van de door de FIOD of politie aan u te stellen vragen. Stel nu dat de FIOD of politie onverwacht bij u of uw bedrijf voor de deur staat, dan is het van groot belang dat u direct contact opneemt met een van onze advocaten. Zij zullen zo snel mogelijk naar u toekomen om ervoor te zorgen dat een doorzoeking op de juiste manier verloopt.

Direct hulp nodig?

Wilt u een toelichting van wat u hier leest? Een telefoontje is zo gepleegd. Of laat uw e-mailadres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Algemene telefoonnummer:
+31 (0)20 31 21 600
Buiten kantooruren of spoed: