+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN

Uw advocaat bij een verdenking van belastingfraude

Belastingfraude is een vorm van fraude waarbij belastingwetten worden overtreden, door bijvoorbeeld onterecht geen of te weinig belasting te betalen. Belastingfraude komt in verschillende vormen voor. Op deze pagina zal ten eerste worden uitgelegd wat belastingfraude precies is en in welke verschijningsvormen het voorkomt. Daarna zal worden uitgelegd via welke wegen belastingfraude gehandhaafd kan worden, of belastingfraude een misdrijf of overtreding oplevert en zal worden aangegeven welke sancties uiteindelijk kunnen worden opgelegd. Tenslotte leggen wij u uit wat u zelf zou kunnen doen als u verdacht wordt van belastingfraude en vertellen wij u wat Van Bavel Advocaten voor u kan betekenen.

Wat is belastingfraude?

In de Algemene wet inzake rijksbelastingen komen verschillende feiten voor die aangemerkt kunnen worden als belastingfraude. Bij belastingfraude staat centraal dat de belastingwetten worden overtreden. Daarbij kunt u denken aan het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige belastingaangifte, het opzettelijk niet (tijdig) doen van belastingaangifte of het verzwijgen van vermogen of inkomsten. Bij dat laatste kunt u denken aan zwartwerken, het niet melden van vermogen in het buitenland of de ontvangst van een erfenis. Door deze informatie niet aan de Belastingdienst te verstrekken wordt minder belasting betaald dan zou moeten waardoor u onterecht een financieel voordeel heeft. Ook kunnen aftrekposten hoger worden voorgesteld dan ze zijn door bijvoorbeeld meer zorgkosten te vermelden dan u daadwerkelijk heeft betaald. Ook dat levert dan onterecht financieel voordeel op. Wanneer u onterecht een subsidie of toeslag aanvraagt, kan ook van belastingfraude worden gesproken. In dit soort gevallen kan er ook nog sprake zijn van een ander strafbaar feit wat samenhangt met de belastingfraude, bijvoorbeeld als er valse facturen of andere valse documenten worden gebruikt om de onterechte belastingaangifte of toeslag- of subsidieaanvraag in te dienen of te verklaren.

 

Welke vormen van belastingfraude bestaan er?

Hiervoor zagen we al een aantal voorbeelden. Belastingfraude komt dus in verschillende vormen voor:

  1. Belastingontduiking: dit is het opzettelijk niet of te laat doen van aangifte, of het opzettelijk doen van een onvolledige of onjuiste aangifte.
  2. Het onjuist voeren van een administratie: dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de administratie niet op zodanige wijze is gevoerd en bewaard dat de gegevens die voor de heffing van belasting van belang zijn, hieruit duidelijk blijken.
  3. Het onterecht een beroep doen op subsidies.
  4. BTW-carrouselfraude: BTW-fraude kent ook verschillende vormen. Dit is veelal een vorm van fraude waarbij door een ondernemer BTW wordt doorberekend, terwijl deze niet wordt afgedragen aan de Belastingdienst. U vindt hier meer over op de pagina BTW-fraude.

Op welke manier kan belastingfraude gehandhaafd worden?

Belastingfraude kan op verschillende manieren worden gehandhaafd. Ten eerste door middel van het belastingrecht als onderdeel van het bestuursrecht en ten tweede via het strafrecht. Of voor een strafrechtelijke vervolging wordt gekozen, hangt veelal af van het bestaan van opzet en de hoogte van het benadelingsbedrag. Indien de autoriteiten menen dat er bestraft moet worden, dan dienen zijn wel te kiezen tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bestraffing.

Als u verdacht wordt van belastingfraude dan wordt het opsporingsonderzoek doorgaans uitgevoerd door de FIOD. De FIOD is de opsporingsinstantie van de Belastingdienst. Een opsporingsonderzoek kan worden opgestart naar aanleiding van een boekenonderzoek dat wordt verricht door de Belastingdienst. Ook kan dat het geval zijn doordat bijvoorbeeld de Douane of een bank een melding doet. Echter, ook bijvoorbeeld de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst kan zo’n melding doen.
De bestuurlijke handhaving vindt plaats op grond van artikel 52 en de artikelen 67a tot en met 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, namelijk het onjuist voeren van een administratie en het niet, te laat of onjuist doen van aangifte. De strafrechtelijke handhaving vindt plaats op basis van artikel 69/69a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, namelijk het opzettelijk niet, onjuist of onvolledig doen van een belastingaangifte. In sommige gevallen wordt ook gebruikgemaakt van artikel 225 Wetboek van Strafrecht, namelijk valsheid in geschrift. Tot slot zien we ook vaak dat witwassen ten laste wordt gelegd, daarbij gaat het over artikel 420bis e.v. van het Wetboek van Strafrecht.
Een uitgebreide uitleg over de delicten valsheid in geschrift en witwassen vindt u op de pagina’s Valsheid in geschrift en Witwassen.

 

Welke sancties kunnen worden opgelegd voor belastingfraude?

Welke sancties er opgelegd kunnen worden in verband met belastingfraude is afhankelijk van de gekozen route.

Er kan ten eerste bestuursrechtelijk gehandhaafd worden door de Belastingdienst. Immers, de strafrechters hebben het druk en op die manier kan de rechtspraak worden ontlast. Dit betekent dat er geen strafvervolging plaatsvindt en ook dat u hierdoor geen strafblad krijgt. Wanneer er bestuursrechtelijk gesanctioneerd wordt, kunnen er meerdere soorten fiscaal bestuurlijke boetes worden opgelegd. Ten eerste kennen we de verzuimboete. Daarnaast kan er in sommige gevallen ook een vergrijpboete worden opgelegd. Als die boete hoger is dan € 2.000,- , dan moet u eerst gehoord worden door de Belastingdienst. Lees meer over deze boetes op de pagina ‘Boete belastingdienst’ op onze website.

Ook is het mogelijk dat het openbaar ministerie besluit over te gaan tot vervolging via het strafrecht. Belastingfraude wordt als een ernstig feit gezien. Wanneer u wordt verdacht van belastingfraude en uw zaak wordt via het strafrecht gehandhaafd, dan kan er – afhankelijk van het delict dat ten laste wordt gelegd, en het oordeel van de rechter daarover – een hoge gevangenisstraf opgelegd worden.

Een rechter legt meestal niet een straf op die zo hoog is als de maximale straf die opgelegd kan worden. Immers, de rechter heeft meer opties om te straffen. Een rechter kan namelijk ook een taakstraf opleggen of een geldboete. De opgelegde straffen kunnen door de rechter ook nog geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Dat betekent dat de voorwaardelijke straf niet ten uitvoer zal worden gelegd als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Eén van die voorwaarden is altijd dat u in de komende (meestal) 2 jaar niet nog een keer in aanraking komt met politie en justitie.
Ook de officier van justitie kan tegenwoordig een straf opleggen. U ontvangt dan een zogenaamde strafbeschikking. In dat geval kan een geldboete of een taakstraf worden opgelegd. Tegen een strafbeschikking kunt u verzet aantekenen.

 

Wordt belastingfraude als een misdrijf of een overtreding gezien?


Als de rechter voor het strafbare feit een gevangenisstraf zou kunnen opleggen, dan is sprake van een misdrijf. De belastingplichtige valt dan opzet te verwijten. Ook het bewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat een belastingaangifte onjuist kan zijn, kan voldoende zijn voor opzet. Onder andere de kennis van de belastingplichtige speelt hierbij een rol. In andere gevallen, indien er geen opzet in het spel is, kan sprake zijn van een overtreding.

 

Wat kunt u zelf doen bij een verdenking van belastingfraude?


Vaak is het zo dat verdachten een vervolging of straf het liefst helemaal willen voorkomen. Als dit bij u ook het geval is, dan raden wij u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat. Uiteraard is het belangrijk om zo snel als mogelijk te bepalen wat de beste strategie is in uw zaak. Daarbij kan in de gaten worden gehouden dat een bestuursrechtelijke afdoening meestal gunstiger is dan een strafrechtelijke afdoening.

Mocht u als verdachte van belastingfraude worden aangemerkt dan moet u weten dat u als verdachte recht heeft op de bijstand van een advocaat. Dat recht geldt ook tijdens het verhoor. Zorg dan ook dat u nooit zonder voorafgaand met een advocaat te hebben gesproken een verklaring aflegt bij de politie of de FIOD. Alles wat u tijdens een verhoor zegt kan neergelegd worden in een proces-verbaal en later onderdeel uit gaan maken van het (straf)dossier. Dit geldt overigens ook voor hetgeen u buiten het verhoor zegt, er bestaan namelijk geen ‘off the record’ gesprekken met de politie of de FIOD. Tot slot is het ook van belang om eerst met een advocaat te overleggen voordat u besluit om toestemming te verlenen voor het binnentreden van een woning, een doorzoeking en voordat u overgaat tot het overleggen van documenten. Op onze website vindt u alvast een handleiding hoe te handelen als bijvoorbeeld de FIOD op de stoep staat. Hierin vindt u alvast wat eerste tips die u kunt gebruiken. Daarnaast staan op de website instructies voor personeelsleden en de interne contactpersonen voor het geval een inval plaatsvindt.

 

Wat kan Van Bavel Advocaten voor u betekenen i.v.m. belastingfraude?


Tot slot leggen we u graag uit wat een advocaat voor u kan betekenen. Onze advocaten kunnen ten eerste controleren of aan alle criteria voor belastingfraude is voldaan. Daarnaast hebben onze advocaten ruime ervaring op het gebied van het geven van verhoorbijstand, het verlenen van bijstand tijdens een inval en het voeren van overleg met het openbaar ministerie of andere opsporingsdiensten over de wijze van afdoening van de zaak. Ook weten zij alles van het verlenen van bijstand tijdens de terechtzitting in eerste aanleg, hoger beroep en cassatie. Verder hebben zij veel ervaring in het verlenen van bijstand tijdens het bestuursrechtelijke oftewel fiscale traject. In het geval de Belastingdienst of de FIOD vermoedt dat sprake is van belastingontduiking, kunnen zij u in alle voorkomende fases van het proces bijstaan. Er komt bij een vermoeden dat sprake is van belastingfraude veel op u af en het is belangrijk om er niet alleen voor te staan. Het is in iedere situatie van groot belang om zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat om uw procespositie te bepalen, u te laten adviseren over uw rechten en plichten en samen de risico’s te bepalen die zich kunnen voordoen bij het verrichten van bepaalde handelingen.
Ook wanneer u bijvoorbeeld een brief van de bank of de Belastingdienst heeft ontvangen is het belangrijk u te laten adviseren en u bewust te zijn van de risico’s die het beantwoorden van bepaalde vragen met zich meebrengt. Mocht er uiteindelijk bestuursrechtelijk gesanctioneerd worden door middel van een fiscaal bestuurlijke boete, dan hebben wij contacten die wij kunnen inschakelen om u verder te helpen. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om bezwaar te maken en indien nodig beroep in te stellen tegen deze boete. Onze contacten zijn gespecialiseerd in fiscale procedures en kunnen met ons samenwerken.

Wanneer er nog geen zitting gepland is maar u bent wel als verdachte aangemerkt, is het van belang om in een vroeg stadium contact met ons op te nemen. Wij hebben jarenlange ervaring met het voeren van overleg met het openbaar ministerie of andere partijen over de wijze van het afdoen van uw zaak. Het is immers bijna altijd in uw belang om een behandeling ter terechtzitting te voorkomen.

Indien u een dagvaarding ontvangt en uw zaak op zitting gepland wordt is het ook van groot belang dat u contact opneemt met een van onze advocaten. Wij zullen dan het dossier voor u opvragen en dat uitgebreid met u bespreken. Ook zullen we met u doornemen wat er tijdens een zitting allemaal gebeurt en wat er van u verwacht wordt. Samen met u bepalen we de strategie die het beste gehanteerd kan worden zodat wij het perfecte pleidooi kunnen voorbereiden.

 

Wordt u verhoord in een belastingfraude zaak?


Mocht u worden uitgenodigd voor een verhoor, dan is het van het grootste belang dat u daaraan voorafgaand uitgebreid met een van onze advocaten spreekt. Zij zullen uitgebreid met u spreken over de situatie waarover u gehoord wordt om zo samen met u al in een vroeg stadium de te volgen strategie te bepalen. U zult uiteraard ook uitleg krijgen over hoe het er tijdens een verhoor aan toe gaat en wat voor soort vragen aan u gesteld zullen gaan worden. Het kan soms fijn zijn een verhoorsituatie met een van onze advocaten alvast te oefenen door middel van een verhoortraining. Die mogelijkheid bestaat uiteraard ook. De advocaten van Van Bavel Advocaten kunnen ook met u meegaan tijdens het verhoor, daar heeft u recht op.

Op onze pagina ‘Hoe te handelen bij een verhoor in een strafzaak’ leest u meer over uw rechten en plichten en krijgt u al een aantal belangrijke tips voor het beantwoorden van de door de FIOD of politie aan u te stellen vragen. Stel nu dat de FIOD of politie onverwacht bij u of uw bedrijf voor de deur staat, dan is het van groot belang dat u direct contact opneemt met een van onze advocaten. Zij zullen zo snel mogelijk naar u toekomen om ervoor te zorgen dat een doorzoeking op de juiste manier verloopt.

Direct hulp nodig?

Wilt u een toelichting van wat u hier leest? Een telefoontje is zo gepleegd. Of laat uw e-mailadres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Algemene telefoonnummer:
+31 (0)20 31 21 600
Buiten kantooruren of spoed: