+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN

Algemene voorwaarden Van Bavel Advocaten

1. Toepasselijkheid

1.1 Van Bavel Advocaten is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen. Van Bavel Advocaten werkt in voorkomende gevallen samen met de eenmanszaak mr. I.R. Rigter. Hiervoor is een samenwerkingsverband aangegaan met mr. I.R. Rigter. Mr. I.R. Rigter voert activiteiten uit voor eigen rekening en risico onder de naam van Van Bavel Advocaten.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Van Bavel Advocaten worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Van Bavel Advocaten.

 

2. Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Van Bavel Advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2 De opdrachtgever vrijwaart Van Bavel Advocaten tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 

3. Honorarium en verschotten

3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Van Bavel Advocaten omvatten het honorarium, de verschotten en de BTW.

3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

3.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Van Bavel Advocaten periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Van Bavel Advocaten bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen.

3.5 Wordt het basisuurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het basisuurtarief.

3.6 Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Van Bavel Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels).

3.7 In zaken waarin uitdrukkelijk is afgesproken dat de bijstand wordt verleend middels een toevoeging, wordt het honorarium vastgesteld op basis van de door de Raad voor Rechtsbijstand eventueel vastgestelde eigen bijdrage.

3.8 In zaken waarin bijstand wordt verleend op basis van een toevoeging, en de zaak is geëindigd met een onherroepelijke veroordeling van de rechtzoekende, wordt het inkomen en vermogen van de rechtzoekende getoetst door de Raad voor Rechtsbijstand. Blijkt dat het inkomen en/of vermogen boven de toepasselijke inkomens- en vermogensgrenzen van de Wet op de rechtsbijstand ligt, dan kunnen de kosten van de rechtsbijstand verhaald worden op de rechtzoekende, zoals bepaald in artikel 43 lid 3 van de Wet op de rechtsbijstand.

 

4. Betaling

4.1 De werkzaamheden en verschotten worden maandelijks, achteraf, afgerekend.

4.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

4.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de wettelijke rente verschuldigd.

4.4 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 50.

4.5 Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Van Bavel Advocaten haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Van Bavel Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

 

5. Voorschot

Van Bavel Advocaten kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt hetzij bij het einde van de opdracht verrekend, hetzij gedurende de opdracht als de noodzaak daartoe bestaat.


6. Aansprakelijkheid

6.1 Van Bavel Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedragen, die de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedragen overtreffen.

6.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Van Bavel Advocaten komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 75.000.

6.3 Indien de uitvoering van de opdracht verstrekt aan Van Bavel Advocaten B.V. meebrengt dat door Van Bavel Advocaten, een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van Van Bavel Advocaten, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is Van Bavel Advocaten niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.

6.4 (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Van Bavel Advocaten verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6.5 Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor Van Bavel Advocaten aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Van Bavel Advocaten komt.

6.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 

7. Archivering

Het dossier wordt gedurende tenminste vijf jaar bewaard, waarna het Van Bavel Advocaten vrij staat het dossier te vernietigen.

8. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

8.1 Op de rechtsverhouding tussen Van Bavel Advocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Van Bavel Advocaten en een opdrachtgever kennis te nemen.
8.3 Deze voorwaarden worden op verzoek ook in de Engelse taal verstrekt. In geval van geschil over inhoud of strekking is de Nederlandse tekst bindend.

Deze algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos verstrekt en zijn gepubliceerd op de website www.vanbaveladvocaten.nl.