Wwft-zaken

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (de Wwft) heeft als doel het bestrijden van witwassen alsmede het bevorderen van een integere bedrijfsvoering. Deze wet legt aan bepaalde instellingen verplichtingen op zoals het (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties en het verrichten van cliëntenonderzoek. Hierbij dient de instelling zelf in te schatten in hoeverre een cliënt een risico vormt en in welke mate de verplichtingen uit de Wwft van toepassing zijn. Of een transactie gemeld dient te worden moet beoordeeld worden aan de hand van objectieve en/of subjectieve factoren. Het opzettelijk niet (tijdig) melden van een ongebruikelijke transactie kan een overtreding van de Wwft opleveren waartegen strafrechtelijk kan worden opgetreden.