+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN
05-09-2013

Need To Know Inkeren, hoe doe je dat?

fiscaal strafrecht inkeerregeling inkeren Need to Know onjuiste belastingaangifte valsheid in geschrift
Geschreven door: Van Bavel Advocaten

Need To Know Inkeren, hoe doe je dat?

De afgelopen jaren zijn tal van mensen ‘’ingekeerd’’ al dan niet onder druk van het publiciteitsoffensief van de belastingdienst. Tegelijkertijd zijn veel ‘’zwartspaarders’’ betrapt welke vervolgens navorderingen, boetes en rente hebben moeten betalen. In de media is veel aandacht besteed aan deze zwartspaarders, vooral aan die gevallen waarin zwartspaarders rekeningen in landen met een bankgeheim hadden. Hierdoor kan wellicht de indruk zijn ontstaan dat alleen van het niet aangeven van buitenlandse vermogensbestanddelen ingekeerd kan worden, maar dat is niet zo. Inkeren wordt gedaan van het indienen van een onjuiste of onvolledige aangifte. Die aangifte kan om allerlei redenen fout zijn geweest. De inkeerregeling is ook niet beperkt tot de inkomstenbelasting. Nu inkeren? De fiscale inkeerregeling maakt het voor betrokkenen die eerder geen of een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan “aantrekkelijk” deze aangifte alsnog te doen, te verbeteren of aan te vullen. Hierdoor kan oplegging van een boete vaak worden voorkomen of kan de hoogte van de boete worden gematigd. Als de aangifte wordt verbeterd binnen twee jaren nadat de aangifte is gedaan, wordt geen vergrijpboete opgelegd. Daarna wordt een gematigde boete opgelegd. In een besluit van 2 september 2013 heeft de Staatssecretaris van Financiën echter besloten dat de boete voor inkeer die plaatsvindt voor 1 juli 2014 gematigd wordt tot nihil. Dit besluit is van toepassing op alle aanslagbelastingen. Per 1 juli 2014 zal de huidige inkeerregeling (dus wel een boete bij inkeer na twee jaar) weer gelding krijgen tot 1 juli 2015. Vanaf dan wordt de inkeerregeling verscherpt. Mocht u een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan en denkt u er aan om in te keren, dan is dit het juiste moment. Hoe in te keren? Bij Van Bavel advocaten hanteren we een stappenprogramma dat als volgt loopt:

  1. Allereerst dient te worden vastgesteld of betrokkene naast het doen van een onjuiste of onvolledige aangifte nog andere verwijten kunnen worden gemaakt. Daarbij richt Van Bavel advocaten zich in het bijzonder op mogelijke strafrechtelijke verwijten. Inkeren is namelijk zowel strafrechtelijk als fiscaalrechtelijk van belang. Het doen van een valse aangifte kan strafrechtelijk vervolgd worden, behalve als er onder de juiste voorwaarden is ingekeerd. Daarnaast kan de valse aangifte samenhangen met andere strafrechtelijke feiten zoals valsheid in geschrifte of witwassen. Van dergelijke delicten kan niet ingekeerd worden.In dit kader is het belangrijk vast te stellen wat de bron van het niet verantwoorde inkomen of vermogen was en hoe die bron aannemelijk gemaakt kan worden. Van Bavel advocaten heeft jarenlange ervaring met deze strafrechtelijke praktijk en kan u helpen om mogelijke strafrechtelijke gevolgen van het doen van een valse aangifte zoveel mogelijk te beperken.
  2. Daarnaast kunnen er voor betrokkenen in gevoelige maatschappelijke posities of betrokkenen die bepaalde vergunningen nodig hebben nog andere consequenties zijn dan fiscaalrechtelijke. Denk aan integriteitsonderzoeken en de wet BIBOB. Deze consequenties moeten onder ogen worden gezien.
  3. Nadat alle mogelijke gevolgen van het inkeren zijn geanalyseerd, dient te worden bekeken of inkeren nog mogelijk is. Indien verondersteld moet worden dat de Belastinginspecteur reeds bekend is of bekend zal worden met de onjuiste of onvolledige aangifte, kan het te laat zijn om nog gebruik te maken van de inkeerregeling. Daarnaast is van belang te beseffen dat inkeer ook alleen inkeer is als deze volledig is.
  4. Vervolgens moet worden bekeken wie er allemaal moeten inkeren. Het kan zijn dat partners van elkaar beiden moeten inkeren. Het kan zijn dat ook de vennootschap van de directeur-grootaandeelhouder moet inkeren. Het kan zijn dat kinderen van de betrokkene moeten inkeren bijvoorbeeld omdat ze schenkingen hebben gehad van een niet-verantwoorde rekening. Een speciaal probleem ontstaat als de accountant of fiscalist betrokken is geweest bij het doen van de onjuiste aangiftes.
  5. Daarnaast is van belang vast te stellen van welke belastingsoorten ingekeerd moet worden. Veelal gaat het alleen om de Inkomstenbelasting maar het kan zijn dat ook andere belastingen nagevorderd of nageheven gaan worden.
  6. Beoordeelt moet worden of de verlengde navorderingstermijn van toepassing is. Daarvoor moeten de inkomsten of vermogensbestanddelen zich in het buitenland bevinden of hebben bevonden. Vaak is dat duidelijk maar soms kan daar over van mening worden verschild.
  7. De verwachte na te vorderen/na te heffen belasting, rente en eventuele boetes moeten worden berekend.
  8. Uiteindelijk kan dan ingekeerd worden aan de hand van een zo compleet mogelijk dossier.
Bij meer eenvoudige gevallen zijn bepaalde stappen overbodig. Maar dan moet wel eerst worden vastgesteld dat het een eenvoudig geval betreft. Dossier vormen Inkeren vergt nogal wat informatie en stukken. Het spaart tijd en geld als de betrokkene zelf al het dossier samen stelt dat de inspecteur wil zien bij inkeer. De onschuld voorbij: De afgelopen jaren is een zee van rechtspraak ontstaan over onder meer inkeer, de wijze van navordering en de daarbij vereiste ‘’voortvarendheid”, de manier van beboeting en de hoogte daarvan. Bovendien zijn in bepaalde wetten zeer specifieke regelingen opgenomen. Zo kent de erfbelasting een zeer ongebruikelijke navorderingstermijn en is in de B.T.W. een aparte boete ingevoerd wanneer er niet gemeld wordt dat een afdracht onjuist is gedaan. Op inkeer moet men zich daarom zorgvuldig voorbereiden. Oriënterend gesprek: Soms kan een betrokkene behoefte hebben aan een oriënterend gesprek. Wat betekent het voor mij als ik inkeer? Een dergelijk gesprek dient met een advocaat gevoerd worden, omdat deze een verschoningsrecht heeft en daardoor hetgeen dat besproken wordt en het inkeerdossier beschermd worden. Hierdoor kunnen wij met een betrokkene vrijuit nadenken en adviseren over de gevolgen van inkeer voor hem of haar. Zit u in de situatie dat u een onvolledige en onjuiste aangifte heeft gedaan en wilt u advies over de te vervolgen route? Of hebt u als belastingadviseur het vermoeden dat uw cliënten in voornoemde situatie zitten? Wij kunnen u adviseren over uw juridische positie en vrijwillig inkeren. Aarzelt u niet (vrijblijvend) contact met ons op te nemen over de mogelijkheden van een oriënterend gesprek.  

Eerdere blogposts
29-08-2013

Forse boetes en intensief optreden tegen illegale asbestsanering: Inspectie SZW laat haar tanden zien

fiscaal strafrecht inkeerregeling inkeren Need to Know onjuiste belastingaangifte valsheid in geschrift
Geschreven door: Mirthe Kamp
13-08-2013

Cassatieberoep verschoningsrecht door het oog van de naald!

fiscaal strafrecht inkeerregeling inkeren Need to Know onjuiste belastingaangifte valsheid in geschrift
Geschreven door: Van Bavel Advocaten
13-08-2013

Ook gefailleerde komt beroep op nemo tenetur-beginsel toe

fiscaal strafrecht inkeerregeling inkeren Need to Know onjuiste belastingaangifte valsheid in geschrift
Geschreven door: Van Bavel Advocaten