+31 (0)20 31 21 600 info@vanbaveladvocaten.nl
NL / EN

Aangifte

Iedereen die een strafbaar feit heeft zien gebeuren of erover heeft gehoord mag aangifte doen. Vooral indien u slachtoffer of getuige bent van een strafbaar feit is het raadzaam hiervan aangifte te doen. Van sommige ernstige misdrijven bent u zelfs verplicht om aangifte te doen. In het geval het Openbaar Ministerie besluit om geen vervolging in te stellen naar aanleiding van uw aangifte, kan een belanghebbende een klaagschrift indienen. Dit noemen wij ‘de artikel 12 procedure’. Een advocaat kan u hierbij helpen.

Advocaat-generaal

De advocaat-generaal vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie in de procedure in hoger beroep (bij het gerechtshof). De taak van de advocaat-generaal komt overeen met dat van de Officier van Justitie in eerste aanleg (bij de rechtbank). Bij de Hoge Raad is de advocaat-generaal de adviseur van de Hoge Raad. Hij geeft juridische adviezen. Deze advocaat-generaal werkt niet voor het Openbaar Ministerie.

Bedrieglijke bankbreuk

Van bedrieglijke bankbreuk kan sprake zijn als de gefailleerde (bijvoorbeeld de bestuurder van een failliete vennootschap) een schuldeiser heeft benadeeld door bijvoorbeeld goederen uit het bedrijf te halen terwijl de gefailleerde wist dat de onderneming failliet zou worden verklaard.

Benadeelde partij

Een slachtoffer kan zich in het strafproces voegen als benadeelde partij. Dit roept de mogelijkheid in het leven om een vordering tot schadevergoeding in te dienen in het strafproces. Zo hoeft er geen aparte civiele procedure gevoerd te worden. De vordering moet zich hier wel voor lenen en geen te zware belasting vormen voor het strafproces. De strafrechter zal over de vordering tot schadevergoeding oordelen, mits de schade niet al te moeilijk vast te stellen is.

BTW-carrousel

Bij belastingfraude in de vorm van een BTW-carrousel worden goederen vaak meerdere keren door geleverd binnen een groep van verschillende vennootschappen waarbij wel BTW wordt teruggevraagd aan de belastingdienst, maar geen BTW wordt afgedragen. Klik hier voor meer informatie.

Cassatieberoep

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van het gerechtshof, kunt u in sommige gevallen cassatieberoep instellen bij de Hoge Raad. De Hoge Raad is het hoogste rechtsprekende orgaan in Nederland. De Hoge Raad toetst alleen de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast, en oordeelt dus niet meer over de feiten. Wanneer de beslissing van de lagere rechter niet overeenkomstig met het recht is genomen, kan de beslissing worden vernietigd (oftewel: worden gecasseerd).

 

Cautie

Wanneer er een vermoeden ontstaat dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, dient de opsporingsambtenaar (en later ook de rechter) verdachte de cautie te geven. Dat is de mededeling dat de verdachte niet tot antwoorden verplicht is. Wanneer de opsporingsambtenaar dit vergeet, kan de verklaring van de verdachte onder omstandigheden van het bewijs worden uitgesloten.

Corruptie

De wet maakt een onderscheid tussen niet-ambtelijke en ambtelijke omkoping. Omkoping is de wettelijke term voor corruptie. Niet ambtelijke omkoping is een vorm van bedrog, strafbaar gesteld in art. 328ter van het Wetboek van Strafrecht. Neemt een betrokkene een gift of belofte aan in ruil voor een bepaalde tegenprestatie, dan kan een veroordeling volgen wegens omkoping. Ook het doen van een gift of belofte, de spiegelbeeldige variant, is strafbaar. Het omkopen van een ambtenaar (ambtelijke omkoping) kent een aparte strafbaarstelling in artikel 177 van het Wetboek van Strafrecht; de ambtenaar die zich om laat kopen (ook wel: steekpenningen aanneemt) kan gestraft worden op grond van artikel 362 Wetboek van Strafrecht.

Criminele organisatie

Een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van Strafrecht houdt in dat sprake moet zijn van deelname aan een samenwerkingsverband van twee of meer personen met als doel het plegen van misdrijven.

Culpa

Kenmerkend voor misdrijven is dat zij voor een bewezenverklaring culpa (of opzet) vereisen. Culpa betekent aanmerkelijke onvoorzichtigheid. Culpa bestaat in verschillende gradaties en is steeds onderscheiden in bewuste en onbewuste schuld.

Dagvaarding

Indien de Officier van Justitie het onderzoek heeft voltooid en besluit om een zaak voor de rechter te laten komen, wordt er een dagvaarding opgemaakt en aan de verdachte gezonden. De dagvaarding houdt de mededeling aan de verdachte in van welk strafbaar feit of strafbare feiten hij wordt verdacht. Ook staat er in de dagvaarding wanneer en waar de verdachte dient te verschijnen bij de rechter.

Dividendstripping

Dividendstripping is een relatief nieuwe vorm van belastingontwijking. Het betekent dat er onterecht dividendbelasting wordt teruggevraagd, of dat er meermaals dividendbelasting wordt teruggevraagd terwijl hier geen recht op is. Klik hier voor meer informatie.

Faillissementsfraude

Faillissementsfraude is fraude die gepleegd wordt tijdens of door middel van het failliet laten gaan van een bedrijf. Het strafrecht kent een aantal strafbepalingen tegen faillissementsfraude, zoals de strafbaarstelling van bedrieglijke bankbreuk (het onttrekken van goederen uit de failliete boedel) (zie ook begrippenlijst: bedrieglijke bankbreuk).

FIOD

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, afgekort FIOD, is de opsporingsdienst van de Belastingdienst in Nederland. Deze dienst spoort financiële fraude en belastingfraude op en bestrijdt deze. Binnen de FIOD bestaat tevens een apart team – Team Criminele Inlichtingen (TCI) – dat gespecialiseerd is in het opsporen en bestrijden van grootschalige fraude en georganiseerde criminaliteit. Witwassen van crimineel vermogen, faillissementsfraude en btw-carrouselfraude zijn daar voorbeelden van. Klik hier voor meer informatie over hoe op te treden tijdens een FIOD-inval.

FIU

De Financial Intelligence Unit (FIU) is de in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen instantie waarbij op grond van die wet meldplichtige instellingen de door hen gesignaleerde ongebruikelijke transacties moeten melden. De FIU is een onderdeel van de nationale politie. De als ongebruikelijk gemelde transacties worden door de FIU geanalyseerd en eventueel als verdachte transactie aangemerkt. Als een transactie als verdacht is aangemerkt kan de informatie van de FIU, worden doorgegeven aan diverse handhavings- en opsporingsdiensten die verder onderzoek kunnen verrichten.

Fraude

Fraude is een verzamelbegrip voor gedragingen waarin in strijd met de wet, zaken op een andere manier worden voorgesteld dan dat ze in werkelijkheid zijn. Het doel van het geven van die onjuiste voorstelling van zaken is om uzelf of een ander te bevoordelen. Fraude kan zich in heel veel verschillende vormen voordoen, zoals bijvoorbeeld:

- witwassen

- accijnsfraude

- arbeidsmarktfraude

- woonfraude

- hypotheekfraude

- beleggingsfraude

- verzekeringsfraude

- zorgfraude

- toeslagenfraude

- uitkeringsfraude

- bitcoinfraude / cryptocurrencyfraude

- cybercrime / internetfraude

- faillissementsfraude

- fiscale fraude / belastingfraude

- telecomfraude

- voedselfraude

- BTW-carrouselfraude

- handel met voorwetenschap / marktmanipulatie

- oplichting

- corruptie / omkoping

- heling

- identiteitsfraude

- intellectuele eigendomsfraude / merkvervalsing

- skimming

- valsheid in geschrift

- verduistering

- flessentrekkerij

- ponzifraude

- vastgoedfraude

- credit cardfraude / pinpasfraude

- examenfraude

Etc.

Klik hier voor meer informatie.

Functioneel Parket

Het Functioneel Parket is een specialistisch, landelijk opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie, dat zich toelegt op de bestrijding van complexe fraude en milieucriminaliteit en in het afwikkelen van complexe ontnemingszaken. Bij het uitvoeren van deze taken is het Functioneel Parket verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging in strafzaken waarin een bijzondere opsporingsdienst (BOD) het opsporingsonderzoek doet. De BOD's zijn:

- De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA);

- De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD);

- Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW);

- De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Daarnaast is het Functioneel Parket verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van vrijwel alle milieuzaken van de Nationale Politie. Ook is het Functioneel Parket belast met de handhaving van de wetgeving voor de visserij en de veiligheid op de Noordzee. https://www.om.nl/organisatie/functioneel-parket

Gebruik van voorwetenschap

Voorwetenschap is het beschikken over bepaalde vertrouwelijke en niet openbare informatie. Een persoon kan over deze informatie beschikken door zijn functie bij een uitgevende instelling, zoals een bestuurder, advocaat of werknemer. Als iemand een transactie verricht en hij/zij ervan bewust is of behoort te zijn dat er sprake is van een niet openbare bijzonderheid die bij openbaarmaking een kenmerkend gevolg zou kunnen hebben op de koers van de

financiële instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten dan maakt diegene gebruik van voorwetenschap.

Handel met voorwetenschap

Voorwetenschap is het beschikken over bepaalde vertrouwelijke en niet openbare informatie, bijvoorbeeld in een overnametraject. Een persoon kan over deze informatie beschikken door zijn functie bij een uitgevende instelling, zoals een bestuurder, advocaat of werknemer. Als iemand met die kennis, zijn of haar kennis deelt of zelf een transactie verricht en hij/zij ervan bewust is of behoort te zijn dat sprake is van een niet openbare bijzonderheid die bij openbaarmaking een kenmerkend gevolg zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten dan maakt diegene strafbaar gebruik van voorwetenschap. Door de AFM kunnen boetes worden opgelegd, maar ook het Openbaar Ministerie kan overgaan tot strafvervolging.

Heling

Heling is het verwerven, overdragen of voorhanden hebben van goederen die door misdrijf zijn verkregen. Het betreft een vermogensdelict en is in de wet strafbaar gesteld in drie verschillende varianten: schuldheling, opzetheling en gewoonteheling.

Hoger beroep

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter in eerste aanleg, kunt u in veel gevallen in hoger beroep gaan bij een hogere rechter. Hoger beroep is dus een rechtsmiddel waarbij de beslissing van een lager gerecht wordt bestreden bij een hoger gerecht. Dit gerecht kan de zaak dan opnieuw bekijken. Het instellen van hoger beroep is gebonden aan bepaalde termijnen, het is dus belangrijk om daar goed op te letten.

Hypotheekfraude

Hypotheekfraude bestaat bijvoorbeeld uit het aanvragen van een hypotheek waarbij gebruik gemaakt wordt van valse of vervalste documenten waardoor een gunstiger financieel beeld wordt gecreëerd. Denk hierbij aan loonstroken, jaaropgaven, offertes en facturen van aannemers, werkgeversverklaringen en taxatierapporten. Tevens kan gefraudeerd worden bij de aflossing van de hypotheek. Deze vorm van fraude zal veelal samengaan met valsheid in geschrift en witwassen.

Identiteitsfraude

Verschillende vormen van identiteitsfraude zijn mogelijk. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het vervalsen van een paspoort door het plaatsen van een andere foto. Ook social media accounts kunnen worden gehackt waardoor er vanuit dat account berichten kunnen worden verstuurd of persoonlijke gegevens kunnen worden gestolen.

Inspectie SZW

De toezichthouder die ziet op de naleving van de wetgeving betrekking hebbende op de arbeidsmarkt, de arbeidsomstandigheden en het sociale zekerheidsstelsel; het speelveld van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens de opsporingsinstantie die namens

het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek doet naar pgb-fraude en fraude met zorgdeclaraties.

Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van de zorg. IGJ houdt toezicht op zorgaanbieders in verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg en jeugdhulp. Voor elke sector heeft de inspectie een aanpak ontwikkeld. Die aanpak bestaat uit een toezichtstrategie gebaseerd op ontwikkelingen en risico’s in die sector. Vanuit het incidententoezicht reageert de inspectie op meldingen van burgers, zorgaanbieders, fabrikanten, gemeenten en andere instanties. Als IGJ vaststelt dat het niveau van de zorg onvoldoende is of als zij grote risico’s ziet, grijpt zij in. De interventiemogelijkheden van de inspectie reiken van advies, corrigerende interventies, bestuursrechtelijke maatregelen tot en met tuchtrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen.

Maatregel

Wanneer de rechter bewezen heeft verklaard dat iemand een strafbaar feit heeft begaan, kan deze een maatregel opleggen. Er bestaan verschillende maatregelen, zoals tbs, het afpakken van wederrechtelijk verkregen voordeel of het afpakken van bepaalde gevaarlijke voorwerpen. Een maatregel kan samen met een straf worden opgelegd.

Marktmanipulatie

Op grond van artikel 5:58 Wet op het financieel toezicht is marktmanipulatie verboden. Dit houdt kort gezegd in dat het verboden is om de markt daadwerkelijk te manipuleren of te trachten de markt te manipuleren. Marktmanipulatie valt uiteen in een aantal varianten:

- Een transactie of een order verrichten waarvan een onjuist of misleidend signaal wordt gegeven over het aanbod, de vraag of de koers van de financiële instrumenten.

- Een transactie of een order verrichten waarmee de koers van die financiële instrumenten op een kunstmatig niveau wordt gehouden.

- Een transactie of een order verrichten waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrog of misleiding.

- Informatie verspreiden waarvan er een onjuist of misleidend signaal wordt gegeven over het aanbod, de vraag of de koers van de financiële instrumenten, terwijl de verspreider weet of moet vermoeden dat die informatie onjuist of misleidend is.

Mediation

Door mediation kunnen de verdachte en het slachtoffer of de nabestaande met elkaar in gesprek. Zij worden daarbij begeleid door een mediator. Een rechter of Officier van Justitie is hier niet bij. Door middel van een mediationgesprek kan er gesproken worden over de gevolgen van het strafbare feit, en kunnen er bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over wat er nodig om de schade (zowel emotioneel, materieel als lichamelijk) te herstellen. Dit kan voor beide partijen prettig zijn. Een advocaat kan u helpen bij het opzetten van dit traject.

Merkvervalsing/intellectuele eigendomsfraude

De Douane is er scherp op; de invoer van goederen die zijn vervalst. Goederen die er uit zien alsof ze zijn gemaakt door een bepaald bedrijf en waar een bepaald merk op staat, maar die zijn nagemaakt. Maar ook de FIOD houdt zich bezig met opsporing van de vervalsing van goederen in Nederland.

Milieudelict

Milieudelicten is een verzamelterm voor allerlei verschillende feiten die vermeld staan in de verschillende milieuwetten en die strafbaar zijn gesteld via de Wet op de economische delicten (WED). Het milieustrafrecht bestaat uit een grote hoeveelheid voorschriften die zijn opgesteld om het milieu te beschermen en zijn vastgelegd in verschillende wetten. Denk bijvoorbeeld aan de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Flora- en faunawet. Klik hier voor meer informatie.

Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een zelfstandig bestuursorgaan dat sinds 1 oktober 2006 toezicht houdt op de zorgmarkt in Nederland. De NZa bestaat op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg en houdt toezicht op zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars. De NZa heeft als kerntaken; regulering, toezicht en data-onderzoek en -analyse op het gebied van de zorg. In haar toezicht onderzoeken werkt de NZa waar nodig samen met het Openbaar Ministerie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).

Officier van Justitie

Een Officier van Justitie vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie. De Officier van Jusitie is de aanklager. Hij geeft leiding aan de politie tijdens het opsporingsonderzoek. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting formuleert de Officier van Justitie de strafeis.

Omkoping

De wet maakt een onderscheid tussen niet-ambtelijke en ambtelijke omkoping. Niet ambtelijke omkoping is een vorm van bedrog, strafbaar gesteld in art. 328ter van het Wetboek van Strafrecht. Neemt een betrokkene een gift of belofte aan in ruil voor een bepaalde tegenprestatie, dan kan een veroordeling volgen wegens omkoping. Ook het doen van een gift of belofte, de spiegelbeeldige variant, is strafbaar. Het omkopen van een ambtenaar (ambtelijke omkoping) kent een aparte strafbaarstelling in artikel 177 van het Wetboek van Strafrecht; de ambtenaar die zich om laat kopen (ook wel: steekpenningen aanneemt) kan gestraft worden op grond van artikel 362 Wetboek van Strafrecht. Klik hier voor meer informatie.

Omzetting taakstraf

Wanneer u een taakstraf opgelegd heeft gekregen en u voert deze niet naar behoren (of te laat) uit, dan kan de taakstraf via een omzettingsbeslissing worden omgezet in vervangende hechtenis. Dat betekent dat u in plaats van de taakstraf uit te voeren, vervangende hechtenis dient te ondergaan. U kunt bezwaar maken tegen de omzettingsbeslissing. Daar kan een advocaat u bij helpen.

Ontnemingsmaatregel

De ontnemingsmaatregel is een maatregel die gericht is op het afnemen van wederrechtelijk voordeel dat verdachte(n) hebben verkregen door middel van het plegen van een strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie (OM) kan bij de rechtbank een vordering indienen tot ontneming van dit zogenoemde wederrechtelijk verkregen voordeel. Het OM moet bewijzen dat de persoon wederrechtelijk verkregen voordeel heeft gehad uit een strafbaar feit.

Opheffing voorlopige hechtenis

Wanneer een verdachte in voorlopige hechtenis verblijft, kan deze (via zijn of haar advocaat) een verzoek doen tot opheffing daarvan. Wanneer het verzoek wordt toegewezen, wordt de voorlopige hechtenis gestopt en kan de verdachte de strafzaak in vrijheid afwachten. Dit verzoek kan op elk moment worden gedaan.

Oplichting

Onder oplichting wordt kortgezegd verstaan: het tegen de wet in behalen middels een slimme truc van een bepaald voordeel (bijvoorbeeld: geld, goederen) door een ander te misleiden. In art. 326 Sr staan de manieren beschreven die kunnen worden toegepast bij het plegen van oplichting. Klik hier voor meer informatie.

Opzet

Kenmerkend voor misdrijven is dat zij voor een bewezenverklaring opzet (of culpa) vereisen. Opzet betekent willens en wetens handelen. Er bestaan verschillende gradaties van opzet, zoals ‘oogmerk’ en ‘voorwaardelijk opzet'.

Overlevering

Overlevering is het overdragen van een verdachte of een veroordeelde naar een ander land waarin de verdachte wordt verdacht van een strafbaar feit, om daar terecht te staan of voor het uitzitten van een gevangenisstraf. Een overlevering is een uitlevering die binnen de Europese Unie plaatsvindt. Bij een overlevering heeft een verdachte of een veroordeelde, minder rechten dan bij een uitlevering. Tegen een overlevering kan geen cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad.

Rechter-commissaris

De rechter-commissaris is een onderzoeksrechter. De rechter-commissaris in strafzaken komt in beeld tijdens het vooronderzoek. De rechter-commissaris neemt bijvoorbeeld getuigenverhoren af en houdt toezicht op de voortgang van het opsporingsonderzoek.

Penitentiaire inrichting

Een penitentiaire inrichting is een instelling waar gedetineerden een aan hen opgelegde straf kunnen uitzitten. Een penitentiaire inrichting kan een huis van bewaring zijn, een gevangenis, een gecombineerde inrichting of een bijzondere inrichting. Voor gedetineerden met psychische problematiek bestaan speciale penitentiair psychiatrische centra.

Pinpasfraude

Bij pinpasfraude wordt de bankrekening van iemand gebruikt om crimineel verkregen geld op te storten en er vervolgens weer af te halen. Meestal krijgt de eigenaar van de bankrekening (ook wel ‘geldezel’ genoemd) daar een bepaald bedrag voor. Beide personen zijn strafbaar.

Procesafspraken

In 2022 heeft de Hoge Raad het toelaatbaar geacht dat het Openbaar Ministerie en de verdediging (de verdachte en diens raadsman) afspraken met elkaar maken, dit noemt men procesafspraken. Het maken van procesafspraken kan voordelig zijn voor een verdachte, het kan onder andere zorgen voor een snelle afdoening van de zaak en de verdachte kan alvast meepraten over een eventuele straf en op te leggen voorwaarden. De afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over de strafeis en de wijze van procederen (zoals bijvoorbeeld afspraken over het achterwege laten van bepaalde onderzoekswensen of het niet zullen voeren van bepaalde verweren). De gemaakte procesafspraken kunnen resulteren in een voorstel aan de rechter. Deze beslist uiteindelijk over de afspraken. De afspraken moeten bijvoorbeeld recht doen aan de aard en ernst van de feiten.

Schorsing voorlopige hechtenis

Wanneer een verdachte in voorlopige hechtenis verblijft, kan deze (via zijn of haar advocaat) een verzoek doen tot schorsing daarvan. Dit is de onderbreking van de voorlopige hechtenis, zodat de verdachte de strafzaak in vrijheid af kan wachten. Dit verzoek kan op elk moment worden gedaan. Wijst de rechter het verzoek tot schorsing toe, dan verbindt de rechter daar een aantal voorwaarden aan. Een daarvan is dat de verdachte tijdens de schorsing geen strafbare feiten pleegt. Houdt de verdachte zich daar niet aan, dan kan de rechter de schorsing weer opheffen.

Straf

Wanneer de rechter bewezen heeft verklaard dat iemand een strafbaar feit heeft begaan, kan deze een straf opleggen. Er bestaan verschillende straffen, zoals een taakstraf, geldboete of een gevangenisstraf. Een straf kan ook samen met een maatregel worden opgelegd. Een advocaat kan u helpen met het voeren van een strafmaatverweer. Dit is een verweer ten behoeve van een lagere of ander soort straf.

Strafbeschikking

Voor veel voorkomende strafbare feiten kan het Openbaar Ministerie besluiten om zelf een straf op te leggen. Dit heet de strafbeschikking. Met een strafbeschikking kan bijvoorbeeld een geldboete of werkstraf worden opgelegd. Het Openbaar Ministerie kan geen gevangenisstraf opleggen, dat moet via de rechter. Een strafbeschikking wordt op het strafblad gelijkgesteld aan een veroordeling door de rechter, en kan dus grote gevolgen hebben voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Wanneer u het niet eens bent met de strafbeschikking, kunt u binnen een bepaalde termijn schriftelijk in verzet gaan. Wanneer u in verzet wilt gaan is het belangrijk dat u de strafbeschikking – wanneer deze de vorm heeft van een boete – niet betaalt. Daarmee vervalt namelijk uw recht om in verzet te gaan.

Strafblad

Wanneer iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, komt dit – op een paar uitzonderingen na – op het strafblad te staan. Het strafblad wordt ook wel de justitiële documentatie genoemd. Hoelang een strafbaar feit op het strafblad blijft staan, is afhankelijk van het soort feit. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen. Het hebben van een strafblad kan soms gevolgen hebben voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Skimming

Skimmen betekent het kopiëren van betaalgegevens waardoor met die betaalgegevens gebruik gemaakt kan worden van de pinpas of creditcard van een ander. Die gegevens worden veelal gekopieerd door een opzetstuk te plaatsen op bijvoorbeeld een pinautomaat en een cameraatje op te hangen bij het toetsenbord.

Taakstrafverbod

Op grond van het taakstrafverbod is het de rechter niet toegestaan om voor overtreding van bepaalde misdrijven enkel een taakstraf op de leggen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van zes jaar of meer en waarbij een inbreuk is gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Ook geldt het taakstrafverbod voor bepaalde specifieke misdrijven.

Toeslagenfraude

Toeslagenfraude betreft het opzettelijk onterecht aanvragen van toeslagen of inkomensafhankelijke regelingen. Hierbij kan gedacht worden aan fraude met studiefinanciering, bijstand, arbeidskorting of de algemene heffingskorting. Aan degene die deze fraude pleegt kan een boete door de Belastingdienst worden opgelegd, maar ook kan een strafzaak volgen.

Toevoeging

Met een toevoeging bedoelen wij gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer u een toevoeging krijgt, hoeft u niet alle kosten voor rechtsbijstand zelf te betalen. De overheid betaalt dan een gedeelte voor uw advocaat. Het andere deel betaalt u zelf, dit heet de eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van uw inkomen. U kunt niet voor alle rechtsbijstand een toevoeging krijgen, ondersteuning bij het doen van aangifte wordt bijvoorbeeld in principe niet vergoed. Meer informatie kunt u vinden op https://www.rvr.org/

Uitlevering

Bij uitlevering wordt een verdachte of een veroordeelde overgedragen naar een ander land waar hij of zij wordt verdacht van een strafbaar feit, om daar terecht te staan of voor het uitzitten van een gevangenisstraf. Hiertegen kan cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad.

Valsheid in geschrift

Valsheid in geschrift betekent dat een document dat tot bewijs van enig feit dient, vervalst wordt of vals wordt opgemaakt, met als oo

gebruiken. Vervalsing betekent dat aan een bestaand document onjuiste informatie wordt opgenomen, denk bijvoorbeeld aan het veranderen van de datum. Valselijk opmaken wil zeggen dat een bestaand document wordt nagemaakt, bijvoorbeeld een paspoort of een factuur. Het voorhanden hebben of gebruik maken van zo’n document is eveneens strafbaar. Klik hier voor meer informatie.

Verduistering

Verduistering is het zich opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen van een goed dat men anders dan door een misdrijf al onder zich heeft, maar welk goed aan een ander toebehoort. Denk hierbij aan het niet teruggeven van goederen die u in uw bezit heeft, maar die niet van u zijn zoals bijvoorbeeld het als penningmeester van een stichting verduisteren van gelden. Op het moment dat die verduistering plaatsvindt uit hoofde van een beroep, zoals de hiervoor genoemde penningmeester bijvoorbeeld, kan hoger gestraft worden.

Verjaring

Bij de meeste strafbare feiten kan er door tijdsverloop verjaring intreden. Dat betekent dat het vervolgingsrecht na een aantal jaren komt te vervallen. Na hoeveel jaren de verjaring intreedt is afhankelijk van de lengte van de straf die op het delict is gesteld. Bij bepaalde zeer ernstige misdrijven geldt geen verjaringstermijn.

Verschoningsrecht

Voor bepaalde personen geldt dat zij op grond van hun (familie)relatie met de verdachte, of op grond van hun beroep, niet verplicht zijn om als getuige te antwoorden op vragen. Dit geldt ook voor het geven van antwoorden waarmee de getuige zichzelf zou belasten.

Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude kan verschillende vormen hebben. Bijvoorbeeld het indienen van een schadeclaim die niet juist is of als een onjuiste voorstelling van de feiten wordt gegeven bij het aanvragen van een verzekering. Strafrechtelijk ingrijpen bij verzekeringsfraude vindt meestal pas plaats als sprake is van een heel hoog bedrag dat is uitgekeerd, of als sprake is van georganiseerde criminaliteit.

Voorlopige hechtenis

Met voorlopige hechtenis wordt de vrijheidsbeneming van de verdachte bedoeld die voorafgaat aan de tenuitvoerlegging van de veroordeling. De tijd dat iemand in voorlopige hechtenis heeft moeten doorbrengen wordt afgetrokken van de tijd die iemand naar aanleiding van een opgelegde gevangenisstraf moet uitzitten.

WED

De Wet op de economische delicten (WED) is een onderdeel van het bijzonder strafrecht en heeft betrekking op economische delicten. Onder de WED vallen allerlei verschillende soorten delicten, zoals het overtreden van de Arbeidstijdenwet, de Algemene Douanewet, de Geneesmiddelenwet, de Wet Milieubeheer, et cetera. Een economisch delict in de WED is een

misdrijf of overtreding, bepaald door de aan- of afwezigheid van opzet. Overtredingen van economische delicten kunnen zowel via het strafrecht als het bestuursrecht worden bestraft.

Wet Bibob

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Het doel is te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en bescherming van de concurrentiepositie van bonafide ondernemers.

Witwassen

Onder witwassen wordt vaak verstaan: het uitvoeren van transacties teneinde de illegale oorsprong van geldsommen te maskeren. Het doel van witwassen is om illegaal verkregen vermogen te kunnen besteden of investeren zonder dat de illegale oorsprong bewezen kan worden. Klik hier voor meer informatie.

Woonfraude

Woonfraude is het overtreden van de Huisvestingswet en met name het onrechtmatig (dat wil zeggen: zonder vergunning) onttrekken van een woning aan de woonruimtevoorraad. Woningen worden dan gebruikt voor andere doeleinden dan bewoning. Met name zijn gemeentes op dit moment erg druk met handhaven van situaties waarbij woningen voor de toeristische verhuur worden gebruikt (Bed and Breakfast en vakantieverhuur (verhuren van de gehele woning)). Indien niet aan de door de gemeente opgestelde regels voor het drijven van een B&B of het verhuren van de woning voor vakantieverhuur wordt voldaan, stelt de gemeente zich op het standpunt dat sprake is van een illegaal hotel en dus van woonfraude. Hierop staat een bestuurlijke boete die kan oplopen tot € 20.500,-.

Zorgfraude

In het geval opzettelijk en tegen de regels in gebruik gemaakt wordt van zorggeld (bijvoorbeeld het persoonsgebonden budget), kan men spreken van zorgfraude. Door het misbruiken van zorggeld kan iemand zelf of iemand anders bevoordeeld worden. Tevens kan met het uit zorgfraude verkregen geld andere vormen van criminaliteit worden gefinancierd. Dergelijke fraude kan aan het licht komen doordat bijvoorbeeld de bank een melding doet dat sprake is van een ongebruikelijke transactie waarna een strafrechtelijk onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan volgen.

Zwijgrecht

Wanneer een verdachte wordt verhoord, heeft deze niet de plicht om te antwoorden op vragen. Dit is geregeld in artikel 29 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering. Dit heeft er mee te maken dat een verdachte zichzelf niet hoeft te belasten. Dit moet ook aan de verdachte worden medegedeeld voorafgaand aan het verhoor.