Beslagzaken

In het geval een verdenking bestaat dat sprake is van een strafbaar feit, zal het Openbaar Ministerie in veel gevallen goederen en gelden in beslag nemen. Niet alleen om deze te kunnen onderzoeken in de strafrechtelijke procedure, maar ook om zeker te stellen dat een verdachte een eventueel opgelegde geldboete of ontnemingsmaatregel zou kunnen betalen.

Niet alleen bij een verdachte kunnen goederen en gelden in beslag worden genomen, maar ook bij een derde kan dat gebeuren.

Soms is het zinvol om een strafrechtelijk beslag aan te vechten. Onze advocaten kunnen in zo’n geval een klaagschrift tegen het beslag indienen.

Daarnaast is ook fiscaal beslag mogelijk. Hierbij legt de deurwaarder van de Belastingdienst beslag op uw eigendommen indien u uw belastingschulden niet tijdig heeft betaald nadat u hieromtrent een dwangbevel van de fiscus heeft ontvangen. Worden de belastingschulden niet (tijdig) betaald, dan kan de belastingdeurwaarder de in beslag genomen goederen verkopen. Met de opbrengst wordt (een deel) van uw belastingaanslagen betaald. Na een beslag kan overleg met de fiscus volgen om te kijken in hoeverre er ruimte is voor een betalingsregeling, uitstel van betaling, kwijtschelding van (een deel van de) belastingschulden. Ook kan via de rechter het beslag worden aangevochten (verzetsprocedure).