Begrippenlijst

  • Valsheid in geschrift

    Valsheid in geschrift betekent dat een document dat tot bewijs van enig feit dient, vervalst wordt of vals wordt opgemaakt, met als oogmerk om dat document als echt en onvervalst te gebruiken. Vervalsing betekent dat aan een bestaand document onjuiste informatie wordt opgenomen, denk bijvoorbeeld aan het veranderen van de datum. Valselijk opmaken wil zeggen dat een bestaand document wordt nagemaakt, bijvoorbeeld een paspoort of een factuur. Het voorhanden hebben of gebruik maken van zo’n document is eveneens strafbaar.
  • Verduistering

    Verduistering is het zich opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen van een goed dat men anders dan door een misdrijf al onder zich heeft, maar welk goed aan een ander toebehoort. Denk hierbij aan het niet teruggeven van goederen die u in uw bezit heeft, maar die niet van u zijn zoals bijvoorbeeld het als penningmeester van een stichting verduisteren van gelden. Op het moment dat die verduistering plaatsvindt uit hoofde van een beroep, zoals de hiervoor genoemde penningmeester bijvoorbeeld, kan hoger gestraft worden.
  • Verzekeringsfraude

    Verzekeringsfraude kan verschillende vormen hebben. Bijvoorbeeld het indienen van een schadeclaim die niet juist is of als een onjuiste voorstelling van de feiten wordt gegeven bij het aanvragen van een verzekering. Strafrechtelijk ingrijpen bij verzekeringsfraude vindt meestal pas plaats als sprake is van een heel hoog bedrag dat is uitgekeerd, of als sprake is van georganiseerde criminaliteit.